Cheap Flights from Bahrain to Mumbai (Bombay)
  (Modify Search)
  • Airlines
  • Flights

  Cheap Flights from Bahrain to Mumbai (Bombay)

  Airline Results Price View
  View All Airlines View Flights
  Jet Airways 57 results US$377 View Flights
  Gulf Air 43 results US$380 View Flights
  Etihad 75 results US$384 View Flights
  Emirates 47 results US$386 View Flights
  Qatar Airways 7 results US$490 View Flights
  Oman Air 8 results US$779 View Flights
  Kuwait Airways 5 results US$888 View Flights
  Depart: Wed, 12 Nov Return: Tue, 18 Nov Bahrain to Mumbai (Bombay) Wed, 12 Nov - Tue, 18 Nov
  Jet Airways Direct 3h 20m
  9:25 pm BAH - 3:15 am (+1) BOM
  Jet Airways Direct 3h 55m
  7:00 pm BOM - 8:25 pm BAH
  US$377
  airtickets.com
  Show Details

  Depart: Bahrain to Mumbai (Bombay)

  BAH
  9:25 pm
  3h 20m
  BOM
  3:15 am (+1)
  Airlines
  Flight No.
  From
  To
  Duration
  9W591
  9:25 pm, 12 Nov Wed
  BAH Bahrain
  3:15 am, 13 Nov Thu
  BOM Mumbai (Bombay)
  3h 20m

  Return: Mumbai (Bombay) to Bahrain

  BOM
  7:00 pm
  3h 55m
  BAH
  8:25 pm
  Airlines
  Flight No.
  From
  To
  Duration
  9W592
  7:00 pm, 18 Nov Tue
  BOM Mumbai (Bombay)
  8:25 pm, 18 Nov Tue
  BAH Bahrain
  3h 55m
  Depart: Wed, 12 Nov Return: Tue, 18 Nov Bahrain to Mumbai (Bombay) Wed, 12 Nov - Tue, 18 Nov
  Gulf Air Direct 3h 35m
  10:50 pm BAH - 4:55 am (+1) BOM
  Gulf Air Direct 3h 55m
  6:45 am BOM - 8:10 am BAH
  US$380
  airtickets.com
  Show Details

  Depart: Bahrain to Mumbai (Bombay)

  BAH
  10:50 pm
  3h 35m
  BOM
  4:55 am (+1)
  Airlines
  Flight No.
  From
  To
  Duration
  GF56
  10:50 pm, 12 Nov Wed
  BAH Bahrain
  4:55 am, 13 Nov Thu
  BOM Mumbai (Bombay)
  3h 35m

  Return: Mumbai (Bombay) to Bahrain

  BOM
  6:45 am
  3h 55m
  BAH
  8:10 am
  Airlines
  Flight No.
  From
  To
  Duration
  GF57
  6:45 am, 18 Nov Tue
  BOM Mumbai (Bombay)
  8:10 am, 18 Nov Tue
  BAH Bahrain
  3h 55m
  Depart: Wed, 12 Nov Return: Tue, 18 Nov Bahrain to Mumbai (Bombay) Wed, 12 Nov - Tue, 18 Nov
  Gulf Air Direct 3h 35m
  11:35 am BAH - 5:40 pm BOM
  Gulf Air Direct 3h 55m
  6:45 am BOM - 8:10 am BAH
  US$380
  airtickets.com
  Show Details

  Depart: Bahrain to Mumbai (Bombay)

  BAH
  11:35 am
  3h 35m
  BOM
  5:40 pm
  Airlines
  Flight No.
  From
  To
  Duration
  GF64
  11:35 am, 12 Nov Wed
  BAH Bahrain
  5:40 pm, 12 Nov Wed
  BOM Mumbai (Bombay)
  3h 35m

  Return: Mumbai (Bombay) to Bahrain

  BOM
  6:45 am
  3h 55m
  BAH
  8:10 am
  Airlines
  Flight No.
  From
  To
  Duration
  GF57
  6:45 am, 18 Nov Tue
  BOM Mumbai (Bombay)
  8:10 am, 18 Nov Tue
  BAH Bahrain
  3h 55m
  Depart: Wed, 12 Nov Return: Tue, 18 Nov Bahrain to Mumbai (Bombay) Wed, 12 Nov - Tue, 18 Nov
  Gulf Air Direct 3h 35m
  11:35 am BAH - 5:40 pm BOM
  Gulf Air Direct 3h 55m
  6:30 pm BOM - 7:55 pm BAH
  US$380
  airtickets.com
  Show Details

  Depart: Bahrain to Mumbai (Bombay)

  BAH
  11:35 am
  3h 35m
  BOM
  5:40 pm
  Airlines
  Flight No.
  From
  To
  Duration
  GF64
  11:35 am, 12 Nov Wed
  BAH Bahrain
  5:40 pm, 12 Nov Wed
  BOM Mumbai (Bombay)
  3h 35m

  Return: Mumbai (Bombay) to Bahrain

  BOM
  6:30 pm
  3h 55m
  BAH
  7:55 pm
  Airlines
  Flight No.
  From
  To
  Duration
  GF65
  6:30 pm, 18 Nov Tue
  BOM Mumbai (Bombay)
  7:55 pm, 18 Nov Tue
  BAH Bahrain
  3h 55m
  Depart: Wed, 12 Nov Return: Tue, 18 Nov Bahrain to Mumbai (Bombay) Wed, 12 Nov - Tue, 18 Nov
  Gulf Air Direct 3h 35m
  10:50 pm BAH - 4:55 am (+1) BOM
  Gulf Air Direct 3h 55m
  6:30 pm BOM - 7:55 pm BAH
  US$380
  airtickets.com
  Show Details

  Depart: Bahrain to Mumbai (Bombay)

  BAH
  10:50 pm
  3h 35m
  BOM
  4:55 am (+1)
  Airlines
  Flight No.
  From
  To
  Duration
  GF56
  10:50 pm, 12 Nov Wed
  BAH Bahrain
  4:55 am, 13 Nov Thu
  BOM Mumbai (Bombay)
  3h 35m

  Return: Mumbai (Bombay) to Bahrain

  BOM
  6:30 pm
  3h 55m
  BAH
  7:55 pm
  Airlines
  Flight No.
  From
  To
  Duration
  GF65
  6:30 pm, 18 Nov Tue
  BOM Mumbai (Bombay)
  7:55 pm, 18 Nov Tue
  BAH Bahrain
  3h 55m
  Depart: Sun, 30 Nov Return: Wed, 10 Dec Bahrain to Mumbai (Bombay) Sun, 30 Nov - Wed, 10 Dec
  Etihad 1 stop 7h 40m
  10:15 am BAH - 8:25 pm BOM
  Etihad 1 stop 8h 10m
  9:40 pm BOM - 3:20 am (+1) BAH
  US$385
  etihad.com
  Show Details

  Depart: Bahrain to Mumbai (Bombay) via Abu Dhabi

  BAH
  10:15 am
  1h 10m
  AUH
  12:25 pm
  3h 20m
  AUH
  3:45 pm
  3h 10m
  BOM
  8:25 pm
  Airlines
  Flight No.
  From
  To
  Duration
  EY378
  10:15 am, 30 Nov Sun
  BAH Bahrain
  12:25 pm, 30 Nov Sun
  AUH Abu Dhabi
  1h 10m
  3h 20m layover in Abu Dhabi (AUH)
  EY204
  3:45 pm, 30 Nov Sun
  AUH Abu Dhabi
  8:25 pm, 30 Nov Sun
  BOM Mumbai (Bombay)
  3h 10m

  Return: Mumbai (Bombay) to Bahrain via Abu Dhabi

  BOM
  9:40 pm
  3h 30m
  AUH
  11:40 pm
  3h 25m
  AUH
  3:05 am
  1h 15m
  BAH
  3:20 am
  Airlines
  Flight No.
  From
  To
  Duration
  EY203
  9:40 pm, 10 Dec Wed
  BOM Mumbai (Bombay)
  11:40 pm, 10 Dec Wed
  AUH Abu Dhabi
  3h 30m
  3h 25m layover in Abu Dhabi (AUH)
  EY379
  3:05 am, 11 Dec Thu
  AUH Abu Dhabi
  3:20 am, 11 Dec Thu
  BAH Bahrain
  1h 15m
  Depart: Wed, 12 Nov Return: Tue, 18 Nov Bahrain to Mumbai (Bombay) Wed, 12 Nov - Tue, 18 Nov
  Etihad 1 stop 6h 25m
  6:05 pm BAH - 3:00 am (+1) BOM
  Etihad 1 stop 8h 10m
  9:40 pm BOM - 3:20 am (+1) BAH
  US$385
  etihad.com
  Show Details

  Depart: Bahrain to Mumbai (Bombay) via Abu Dhabi

  BAH
  6:05 pm
  1h 10m
  AUH
  8:15 pm
  1h 45m
  AUH
  10:00 pm
  3h 30m
  BOM
  3:00 am (+1)
  Airlines
  Flight No.
  From
  To
  Duration
  EY376
  6:05 pm, 12 Nov Wed
  BAH Bahrain
  8:15 pm, 12 Nov Wed
  AUH Abu Dhabi
  1h 10m
  1h 45m layover in Abu Dhabi (AUH)
  EY206
  10:00 pm, 12 Nov Wed
  AUH Abu Dhabi
  3:00 am, 13 Nov Thu
  BOM Mumbai (Bombay)
  3h 30m

  Return: Mumbai (Bombay) to Bahrain via Abu Dhabi

  BOM
  9:40 pm
  3h 30m
  AUH
  11:40 pm
  3h 25m
  AUH
  3:05 am
  1h 15m
  BAH
  3:20 am
  Airlines
  Flight No.
  From
  To
  Duration
  EY203
  9:40 pm, 18 Nov Tue
  BOM Mumbai (Bombay)
  11:40 pm, 18 Nov Tue
  AUH Abu Dhabi
  3h 30m
  3h 25m layover in Abu Dhabi (AUH)
  EY379
  3:05 am, 19 Nov Wed
  AUH Abu Dhabi
  3:20 am, 19 Nov Wed
  BAH Bahrain
  1h 15m
  Depart: Wed, 12 Nov Return: Tue, 18 Nov Bahrain to Mumbai (Bombay) Wed, 12 Nov - Tue, 18 Nov
  Etihad 1 stop 7h 40m
  10:15 am BAH - 8:25 pm BOM
  Etihad 1 stop 8h 10m
  9:40 pm BOM - 3:20 am (+1) BAH
  US$385
  etihad.com
  Show Details

  Depart: Bahrain to Mumbai (Bombay) via Abu Dhabi

  BAH
  10:15 am
  1h 10m
  AUH
  12:25 pm
  3h 20m
  AUH
  3:45 pm
  3h 10m
  BOM
  8:25 pm
  Airlines
  Flight No.
  From
  To
  Duration
  EY378
  10:15 am, 12 Nov Wed
  BAH Bahrain
  12:25 pm, 12 Nov Wed
  AUH Abu Dhabi
  1h 10m
  3h 20m layover in Abu Dhabi (AUH)
  EY204
  3:45 pm, 12 Nov Wed
  AUH Abu Dhabi
  8:25 pm, 12 Nov Wed
  BOM Mumbai (Bombay)
  3h 10m

  Return: Mumbai (Bombay) to Bahrain via Abu Dhabi

  BOM
  9:40 pm
  3h 30m
  AUH
  11:40 pm
  3h 25m
  AUH
  3:05 am
  1h 15m
  BAH
  3:20 am
  Airlines
  Flight No.
  From
  To
  Duration
  EY203
  9:40 pm, 18 Nov Tue
  BOM Mumbai (Bombay)
  11:40 pm, 18 Nov Tue
  AUH Abu Dhabi
  3h 30m
  3h 25m layover in Abu Dhabi (AUH)
  EY379
  3:05 am, 19 Nov Wed
  AUH Abu Dhabi
  3:20 am, 19 Nov Wed
  BAH Bahrain
  1h 15m
  Depart: Sun, 30 Nov Return: Wed, 10 Dec Bahrain to Mumbai (Bombay) Sun, 30 Nov - Wed, 10 Dec
  Emirates 1 stop 5h 20m
  9:50 am BAH - 5:40 pm BOM
  Emirates 1 stop 7h 5m
  10:10 pm BOM - 2:45 am (+1) BAH
  US$387
  emirates.com
  Show Details

  Depart: Bahrain to Mumbai (Bombay) via Dubai

  BAH
  9:50 am
  1h 10m
  DXB
  12:00 pm
  1h 20m
  DXB
  1:20 pm
  2h 50m
  BOM
  5:40 pm
  Airlines
  Flight No.
  From
  To
  Duration
  EK838
  9:50 am, 30 Nov Sun
  BAH Bahrain
  12:00 pm, 30 Nov Sun
  DXB Dubai
  1h 10m
  1h 20m layover in Dubai (DXB)
  EK502
  1:20 pm, 30 Nov Sun
  DXB Dubai
  5:40 pm, 30 Nov Sun
  BOM Mumbai (Bombay)
  2h 50m

  Return: Mumbai (Bombay) to Bahrain via Dubai

  BOM
  10:10 pm
  3h 35m
  DXB
  12:15 am (+1)
  2h 15m
  DXB
  2:30 am
  1h 15m
  BAH
  2:45 am
  Airlines
  Flight No.
  From
  To
  Duration
  EK509
  10:10 pm, 10 Dec Wed
  BOM Mumbai (Bombay)
  12:15 am, 11 Dec Thu
  DXB Dubai
  3h 35m
  2h 15m layover in Dubai (DXB)
  EK835
  2:30 am, 11 Dec Thu
  DXB Dubai
  2:45 am, 11 Dec Thu
  BAH Bahrain
  1h 15m
  Depart: Wed, 5 Nov Return: Wed, 19 Nov Bahrain to Mumbai (Bombay) Wed, 5 Nov - Wed, 19 Nov
  Emirates 1 stop 5h 20m
  9:50 am BAH - 5:40 pm BOM
  Emirates 1 stop 7h 5m
  10:10 pm BOM - 2:45 am (+1) BAH
  US$387
  emirates.com
  Show Details

  Depart: Bahrain to Mumbai (Bombay) via Dubai

  BAH
  9:50 am
  1h 10m
  DXB
  12:00 pm
  1h 20m
  DXB
  1:20 pm
  2h 50m
  BOM
  5:40 pm
  Airlines
  Flight No.
  From
  To
  Duration
  EK838
  9:50 am, 5 Nov Wed
  BAH Bahrain
  12:00 pm, 5 Nov Wed
  DXB Dubai
  1h 10m
  1h 20m layover in Dubai (DXB)
  EK502
  1:20 pm, 5 Nov Wed
  DXB Dubai
  5:40 pm, 5 Nov Wed
  BOM Mumbai (Bombay)
  2h 50m

  Return: Mumbai (Bombay) to Bahrain via Dubai

  BOM
  10:10 pm
  3h 35m
  DXB
  12:15 am (+1)
  2h 15m
  DXB
  2:30 am
  1h 15m
  BAH
  2:45 am
  Airlines
  Flight No.
  From
  To
  Duration
  EK509
  10:10 pm, 19 Nov Wed
  BOM Mumbai (Bombay)
  12:15 am, 20 Nov Thu
  DXB Dubai
  3h 35m
  2h 15m layover in Dubai (DXB)
  EK835
  2:30 am, 20 Nov Thu
  DXB Dubai
  2:45 am, 20 Nov Thu
  BAH Bahrain
  1h 15m
  Depart: Wed, 5 Nov Return: Wed, 19 Nov Bahrain to Mumbai (Bombay) Wed, 5 Nov - Wed, 19 Nov
  Emirates 1 stop 12h 5m
  5:50 pm BAH - 8:25 am (+1) BOM
  Emirates 1 stop 8h 50m
  10:25 am BOM - 4:45 pm BAH
  US$387
  emirates.com
  Show Details

  Depart: Bahrain to Mumbai (Bombay) via Dubai

  BAH
  5:50 pm
  1h 10m
  DXB
  8:00 pm
  7h 55m
  DXB
  3:55 am
  3h
  BOM
  8:25 am
  Airlines
  Flight No.
  From
  To
  Duration
  EK840
  5:50 pm, 5 Nov Wed
  BAH Bahrain
  8:00 pm, 5 Nov Wed
  DXB Dubai
  1h 10m
  7h 55m layover in Dubai (DXB)
  EK504
  3:55 am, 6 Nov Thu
  DXB Dubai
  8:25 am, 6 Nov Thu
  BOM Mumbai (Bombay)
  3h

  Return: Mumbai (Bombay) to Bahrain via Dubai

  BOM
  10:25 am
  3h 15m
  DXB
  12:10 pm
  4h 20m
  DXB
  4:30 pm
  1h 15m
  BAH
  4:45 pm
  Airlines
  Flight No.
  From
  To
  Duration
  EK505
  10:25 am, 19 Nov Wed
  BOM Mumbai (Bombay)
  12:10 pm, 19 Nov Wed
  DXB Dubai
  3h 15m
  4h 20m layover in Dubai (DXB)
  EK839
  4:30 pm, 19 Nov Wed
  DXB Dubai
  4:45 pm, 19 Nov Wed
  BAH Bahrain
  1h 15m
  Depart: Wed, 5 Nov Return: Wed, 19 Nov Bahrain to Mumbai (Bombay) Wed, 5 Nov - Wed, 19 Nov
  Emirates 1 stop 8h 20m
  9:50 am BAH - 8:40 pm BOM
  Emirates 1 stop 8h 50m
  10:25 am BOM - 4:45 pm BAH
  US$387
  emirates.com
  Show Details

  Depart: Bahrain to Mumbai (Bombay) via Dubai

  BAH
  9:50 am
  1h 10m
  DXB
  12:00 pm
  4h 5m
  DXB
  4:05 pm
  3h 5m
  BOM
  8:40 pm
  Airlines
  Flight No.
  From
  To
  Duration
  EK838
  9:50 am, 5 Nov Wed
  BAH Bahrain
  12:00 pm, 5 Nov Wed
  DXB Dubai
  1h 10m
  4h 5m layover in Dubai (DXB)
  EK508
  4:05 pm, 5 Nov Wed
  DXB Dubai
  8:40 pm, 5 Nov Wed
  BOM Mumbai (Bombay)
  3h 5m

  Return: Mumbai (Bombay) to Bahrain via Dubai

  BOM
  10:25 am
  3h 15m
  DXB
  12:10 pm
  4h 20m
  DXB
  4:30 pm
  1h 15m
  BAH
  4:45 pm
  Airlines
  Flight No.
  From
  To
  Duration
  EK505
  10:25 am, 19 Nov Wed
  BOM Mumbai (Bombay)
  12:10 pm, 19 Nov Wed
  DXB Dubai
  3h 15m
  4h 20m layover in Dubai (DXB)
  EK839
  4:30 pm, 19 Nov Wed
  DXB Dubai
  4:45 pm, 19 Nov Wed
  BAH Bahrain
  1h 15m
  Depart: Wed, 5 Nov Return: Wed, 19 Nov Bahrain to Mumbai (Bombay) Wed, 5 Nov - Wed, 19 Nov
  Emirates 1 stop 8h 20m
  9:50 am BAH - 8:40 pm BOM
  Emirates 1 stop 10h 10m
  7:05 pm BOM - 2:45 am (+1) BAH
  US$387
  emirates.com
  Show Details

  Depart: Bahrain to Mumbai (Bombay) via Dubai

  BAH
  9:50 am
  1h 10m
  DXB
  12:00 pm
  4h 5m
  DXB
  4:05 pm
  3h 5m
  BOM
  8:40 pm
  Airlines
  Flight No.
  From
  To
  Duration
  EK838
  9:50 am, 5 Nov Wed
  BAH Bahrain
  12:00 pm, 5 Nov Wed
  DXB Dubai
  1h 10m
  4h 5m layover in Dubai (DXB)
  EK508
  4:05 pm, 5 Nov Wed
  DXB Dubai
  8:40 pm, 5 Nov Wed
  BOM Mumbai (Bombay)
  3h 5m

  Return: Mumbai (Bombay) to Bahrain via Dubai

  BOM
  7:05 pm
  3h 20m
  DXB
  8:55 pm
  5h 35m
  DXB
  2:30 am
  1h 15m
  BAH
  2:45 am
  Airlines
  Flight No.
  From
  To
  Duration
  EK503
  7:05 pm, 19 Nov Wed
  BOM Mumbai (Bombay)
  8:55 pm, 19 Nov Wed
  DXB Dubai
  3h 20m
  5h 35m layover in Dubai (DXB)
  EK835
  2:30 am, 20 Nov Thu
  DXB Dubai
  2:45 am, 20 Nov Thu
  BAH Bahrain
  1h 15m
  Depart: Wed, 5 Nov Return: Wed, 19 Nov Bahrain to Mumbai (Bombay) Wed, 5 Nov - Wed, 19 Nov
  Emirates 1 stop 7h 30m
  3:50 am BAH - 1:50 pm BOM
  Emirates 1 stop 8h 50m
  10:25 am BOM - 4:45 pm BAH
  US$387
  emirates.com
  Show Details

  Depart: Bahrain to Mumbai (Bombay) via Dubai

  BAH
  3:50 am
  1h 15m
  DXB
  6:05 am
  3h 20m
  DXB
  9:25 am
  2h 55m
  BOM
  1:50 pm
  Airlines
  Flight No.
  From
  To
  Duration
  EK836
  3:50 am, 5 Nov Wed
  BAH Bahrain
  6:05 am, 5 Nov Wed
  DXB Dubai
  1h 15m
  3h 20m layover in Dubai (DXB)
  EK506
  9:25 am, 5 Nov Wed
  DXB Dubai
  1:50 pm, 5 Nov Wed
  BOM Mumbai (Bombay)
  2h 55m

  Return: Mumbai (Bombay) to Bahrain via Dubai

  BOM
  10:25 am
  3h 15m
  DXB
  12:10 pm
  4h 20m
  DXB
  4:30 pm
  1h 15m
  BAH
  4:45 pm
  Airlines
  Flight No.
  From
  To
  Duration
  EK505
  10:25 am, 19 Nov Wed
  BOM Mumbai (Bombay)
  12:10 pm, 19 Nov Wed
  DXB Dubai
  3h 15m
  4h 20m layover in Dubai (DXB)
  EK839
  4:30 pm, 19 Nov Wed
  DXB Dubai
  4:45 pm, 19 Nov Wed
  BAH Bahrain
  1h 15m
  Depart: Wed, 5 Nov Return: Wed, 19 Nov Bahrain to Mumbai (Bombay) Wed, 5 Nov - Wed, 19 Nov
  Emirates 1 stop 7h 30m
  3:50 am BAH - 1:50 pm BOM
  Emirates 1 stop 10h 10m
  7:05 pm BOM - 2:45 am (+1) BAH
  US$387
  emirates.com
  Show Details

  Depart: Bahrain to Mumbai (Bombay) via Dubai

  BAH
  3:50 am
  1h 15m
  DXB
  6:05 am
  3h 20m
  DXB
  9:25 am
  2h 55m
  BOM
  1:50 pm
  Airlines
  Flight No.
  From
  To
  Duration
  EK836
  3:50 am, 5 Nov Wed
  BAH Bahrain
  6:05 am, 5 Nov Wed
  DXB Dubai
  1h 15m
  3h 20m layover in Dubai (DXB)
  EK506
  9:25 am, 5 Nov Wed
  DXB Dubai
  1:50 pm, 5 Nov Wed
  BOM Mumbai (Bombay)
  2h 55m

  Return: Mumbai (Bombay) to Bahrain via Dubai

  BOM
  7:05 pm
  3h 20m
  DXB
  8:55 pm
  5h 35m
  DXB
  2:30 am
  1h 15m
  BAH
  2:45 am
  Airlines
  Flight No.
  From
  To
  Duration
  EK503
  7:05 pm, 19 Nov Wed
  BOM Mumbai (Bombay)
  8:55 pm, 19 Nov Wed
  DXB Dubai
  3h 20m
  5h 35m layover in Dubai (DXB)
  EK835
  2:30 am, 20 Nov Thu
  DXB Dubai
  2:45 am, 20 Nov Thu
  BAH Bahrain
  1h 15m
  Depart: Wed, 5 Nov Return: Wed, 19 Nov Bahrain to Mumbai (Bombay) Wed, 5 Nov - Wed, 19 Nov
  Emirates 1 stop 5h 20m
  9:50 am BAH - 5:40 pm BOM
  Emirates 1 stop 8h 50m
  10:25 am BOM - 4:45 pm BAH
  US$387
  emirates.com
  Show Details

  Depart: Bahrain to Mumbai (Bombay) via Dubai

  BAH
  9:50 am
  1h 10m
  DXB
  12:00 pm
  1h 20m
  DXB
  1:20 pm
  2h 50m
  BOM
  5:40 pm
  Airlines
  Flight No.
  From
  To
  Duration
  EK838
  9:50 am, 5 Nov Wed
  BAH Bahrain
  12:00 pm, 5 Nov Wed
  DXB Dubai
  1h 10m
  1h 20m layover in Dubai (DXB)
  EK502
  1:20 pm, 5 Nov Wed
  DXB Dubai
  5:40 pm, 5 Nov Wed
  BOM Mumbai (Bombay)
  2h 50m

  Return: Mumbai (Bombay) to Bahrain via Dubai

  BOM
  10:25 am
  3h 15m
  DXB
  12:10 pm
  4h 20m
  DXB
  4:30 pm
  1h 15m
  BAH
  4:45 pm
  Airlines
  Flight No.
  From
  To
  Duration
  EK505
  10:25 am, 19 Nov Wed
  BOM Mumbai (Bombay)
  12:10 pm, 19 Nov Wed
  DXB Dubai
  3h 15m
  4h 20m layover in Dubai (DXB)
  EK839
  4:30 pm, 19 Nov Wed
  DXB Dubai
  4:45 pm, 19 Nov Wed
  BAH Bahrain
  1h 15m
  Depart: Wed, 5 Nov Return: Wed, 19 Nov Bahrain to Mumbai (Bombay) Wed, 5 Nov - Wed, 19 Nov
  Emirates 1 stop 5h 20m
  9:50 am BAH - 5:40 pm BOM
  Emirates 1 stop 10h 10m
  7:05 pm BOM - 2:45 am (+1) BAH
  US$387
  emirates.com
  Show Details

  Depart: Bahrain to Mumbai (Bombay) via Dubai

  BAH
  9:50 am
  1h 10m
  DXB
  12:00 pm
  1h 20m
  DXB
  1:20 pm
  2h 50m
  BOM
  5:40 pm
  Airlines
  Flight No.
  From
  To
  Duration
  EK838
  9:50 am, 5 Nov Wed
  BAH Bahrain
  12:00 pm, 5 Nov Wed
  DXB Dubai
  1h 10m
  1h 20m layover in Dubai (DXB)
  EK502
  1:20 pm, 5 Nov Wed
  DXB Dubai
  5:40 pm, 5 Nov Wed
  BOM Mumbai (Bombay)
  2h 50m

  Return: Mumbai (Bombay) to Bahrain via Dubai

  BOM
  7:05 pm
  3h 20m
  DXB
  8:55 pm
  5h 35m
  DXB
  2:30 am
  1h 15m
  BAH
  2:45 am
  Airlines
  Flight No.
  From
  To
  Duration
  EK503
  7:05 pm, 19 Nov Wed
  BOM Mumbai (Bombay)
  8:55 pm, 19 Nov Wed
  DXB Dubai
  3h 20m
  5h 35m layover in Dubai (DXB)
  EK835
  2:30 am, 20 Nov Thu
  DXB Dubai
  2:45 am, 20 Nov Thu
  BAH Bahrain
  1h 15m
  Depart: Wed, 5 Nov Return: Wed, 19 Nov Bahrain to Mumbai (Bombay) Wed, 5 Nov - Wed, 19 Nov
  Emirates 1 stop 12h 5m
  5:50 pm BAH - 8:25 am (+1) BOM
  Emirates 1 stop 7h 5m
  10:10 pm BOM - 2:45 am (+1) BAH
  US$387
  emirates.com
  Show Details

  Depart: Bahrain to Mumbai (Bombay) via Dubai

  BAH
  5:50 pm
  1h 10m
  DXB
  8:00 pm
  7h 55m
  DXB
  3:55 am
  3h
  BOM
  8:25 am
  Airlines
  Flight No.
  From
  To
  Duration
  EK840
  5:50 pm, 5 Nov Wed
  BAH Bahrain
  8:00 pm, 5 Nov Wed
  DXB Dubai
  1h 10m
  7h 55m layover in Dubai (DXB)
  EK504
  3:55 am, 6 Nov Thu
  DXB Dubai
  8:25 am, 6 Nov Thu
  BOM Mumbai (Bombay)
  3h

  Return: Mumbai (Bombay) to Bahrain via Dubai

  BOM
  10:10 pm
  3h 35m
  DXB
  12:15 am (+1)
  2h 15m
  DXB
  2:30 am
  1h 15m
  BAH
  2:45 am
  Airlines
  Flight No.
  From
  To
  Duration
  EK509
  10:10 pm, 19 Nov Wed
  BOM Mumbai (Bombay)
  12:15 am, 20 Nov Thu
  DXB Dubai
  3h 35m
  2h 15m layover in Dubai (DXB)
  EK835
  2:30 am, 20 Nov Thu
  DXB Dubai
  2:45 am, 20 Nov Thu
  BAH Bahrain
  1h 15m
  Depart: Wed, 5 Nov Return: Wed, 19 Nov Bahrain to Mumbai (Bombay) Wed, 5 Nov - Wed, 19 Nov
  Emirates 1 stop 12h 5m
  5:50 pm BAH - 8:25 am (+1) BOM
  Emirates 1 stop 10h 10m
  7:05 pm BOM - 2:45 am (+1) BAH
  US$387
  emirates.com
  Show Details

  Depart: Bahrain to Mumbai (Bombay) via Dubai

  BAH
  5:50 pm
  1h 10m
  DXB
  8:00 pm
  7h 55m
  DXB
  3:55 am
  3h
  BOM
  8:25 am
  Airlines
  Flight No.
  From
  To
  Duration
  EK840
  5:50 pm, 5 Nov Wed
  BAH Bahrain
  8:00 pm, 5 Nov Wed
  DXB Dubai
  1h 10m
  7h 55m layover in Dubai (DXB)
  EK504
  3:55 am, 6 Nov Thu
  DXB Dubai
  8:25 am, 6 Nov Thu
  BOM Mumbai (Bombay)
  3h

  Return: Mumbai (Bombay) to Bahrain via Dubai

  BOM
  7:05 pm
  3h 20m
  DXB
  8:55 pm
  5h 35m
  DXB
  2:30 am
  1h 15m
  BAH
  2:45 am
  Airlines
  Flight No.
  From
  To
  Duration
  EK503
  7:05 pm, 19 Nov Wed
  BOM Mumbai (Bombay)
  8:55 pm, 19 Nov Wed
  DXB Dubai
  3h 20m
  5h 35m layover in Dubai (DXB)
  EK835
  2:30 am, 20 Nov Thu
  DXB Dubai
  2:45 am, 20 Nov Thu
  BAH Bahrain
  1h 15m
  Depart: Wed, 5 Nov Return: Wed, 19 Nov Bahrain to Mumbai (Bombay) Wed, 5 Nov - Wed, 19 Nov
  Emirates 1 stop 8h 20m
  9:50 am BAH - 8:40 pm BOM
  Emirates 1 stop 7h 5m
  10:10 pm BOM - 2:45 am (+1) BAH
  US$387
  emirates.com
  Show Details

  Depart: Bahrain to Mumbai (Bombay) via Dubai

  BAH
  9:50 am
  1h 10m
  DXB
  12:00 pm
  4h 5m
  DXB
  4:05 pm
  3h 5m
  BOM
  8:40 pm
  Airlines
  Flight No.
  From
  To
  Duration
  EK838
  9:50 am, 5 Nov Wed
  BAH Bahrain
  12:00 pm, 5 Nov Wed
  DXB Dubai
  1h 10m
  4h 5m layover in Dubai (DXB)
  EK508
  4:05 pm, 5 Nov Wed
  DXB Dubai
  8:40 pm, 5 Nov Wed
  BOM Mumbai (Bombay)
  3h 5m

  Return: Mumbai (Bombay) to Bahrain via Dubai

  BOM
  10:10 pm
  3h 35m
  DXB
  12:15 am (+1)
  2h 15m
  DXB
  2:30 am
  1h 15m
  BAH
  2:45 am
  Airlines
  Flight No.
  From
  To
  Duration
  EK509
  10:10 pm, 19 Nov Wed
  BOM Mumbai (Bombay)
  12:15 am, 20 Nov Thu
  DXB Dubai
  3h 35m
  2h 15m layover in Dubai (DXB)
  EK835
  2:30 am, 20 Nov Thu
  DXB Dubai
  2:45 am, 20 Nov Thu
  BAH Bahrain
  1h 15m